Metodologia sarja

Sarjassamme julkaistaan ja uudelleen julkaistaan tuoreita ja klassikkomateriaaleja tieteenfilosofian, metodologian sekä metodien keskittyen. Julkaisemme myös yleistieteellisiä ja didaktiikan kirjoja voi ehdottaa sarjaan. Pyrimme säilyttämään ja digitoimaan myös vanhempia tieteellisiä materiaaleja kierrossa. Pääasiallinen syy tälle on, että klassiset materiaalit ovat erittäin tärkeitä tieteenfilosofialle ja metodologialle. Julkaisemme kirjojen, kirjasarjojen ja metodioppaiden lisäksi väitöskirjoja (esitarkastuksen läpäisseenä) sekä artikkelikirjoja. Uudet kirjat arvioidaan Metodologian lehden toimituksen toimesta. Pois lukien vakiintuneet ja vanhemmat materiaalit sekä muualla tieteellisen arvion läpäisseet kirjat eivät tarvitse erillistä julkaisua edeltävää arviota. Ota yhteyttä sarjan toimitukseen julkaisutietoja varten: journalofmethodology@gmail.comAri Helo 2023. INTERSEKTIONAALISTA VAI "VALKOISTA" YLIVALTAA? Syrjäytymiskeskustelun vääristymät Suomessa ja Yhdysvalloissa

Teos selvittää muodikkaan intersektionaalisuuden ja sille keskeisen valkoisuusparadigman tieteellistä merkitystä. Aihetta tarkastellaan sisältöanalyysin keinoin niin suomalaisen kuin yhdysvaltalaisen valtatutkimuksen, sosiologian, kulttuurintutkimuksen, historiantutkimuksen, koulutuspolitiikan ja yhteiskuntakeskustelun kautta.

Teoksessa osoitetaan paitsi valkoisuusparadigma myös inter-sektionaalinen ajattelu kauttaaltaan ongelmalliseksi tavaksi tutkia syrjäytyneisyyttä, länsimaisia valtarakenteita, vähemmistö- ja enemmistöidentiteettejä sekä ihmistieteitä ja yhteiskuntatieteitä yleisesti.

Syyksi osoittautuu, että intersektionaalinen ajattelu rikkoo lähes kaikkia perinteisen tieteellisen tutkimusajattelun metodologisia rajoitteita. Huolimatta suuresta suosiostaan se ei edusta pätevää argumentaation tapaa, saati tieteellistä ajattelua.

Teoksen lähdeviite: Ari Helo 2023. INTERSEKTIONAALISTA VAI "VALKOISTA" YLIVALTAA? Syrjäytymiskeskustelun vääristymät Suomessa ja Yhdysvalloissa. ISBN 978-952-65052-8-2, Finnish Methodology Society, Finland.


Jari Jolkkonen 2007/2022. Systemaattinen analyysi tutkimusmetodina - Metodiopas

Teos käsittelee systemaattisen analyysin metodin perusteita. Vaikka teos on kirjoittettu teologian käsite, argumentti ja edellytysten analyysiä silmällä pitäen, opasta on käytetty monella eri tieteenalalla systemaattisen analyysin perusteita avaavana materiaalina opinnäytetöistä tutkimukseen.


Teoksen lähdeviite: Jari Jolkkonen 2007/2022. Systemaattinen analyysi tutkimusmetodina - Metodiopas. ISBN 978-952-65052-0-6, Finnish Methodology Society, Finland.


Kari Väyrynen 2019/2023. VIISAUDEN HAASTE Metafilosofinen johdatus filosofiaan

Kirja käsittelee metafilosofian aihetta sen keinoin ja määrittelee eri filosofisen tarkastelun kohteita, filosofian tekemisen ongelmia hyvin laajalla aiheistoilla jotka muodostavat yhdessä holistisen kokonaisuuden filosofian haasteellisuudesta. Teoksessa ei tyydytä yksinomaan metafilosofiasta kertomiseen vaan Väyrynen on sisällyttänyt mukaan kappaleita didaktiikasta, ja erilaisista filosofian lähestymistavoista arki ajattelusta tieteelliseen ajatteluun. Temaattisesti laaja kirja tarjoaa hyvät edellytykset metafilosofian perusteisiin, sekä filosofian ongelmiin ympäristön, yhteiskunnan, uskonnon ja kulttuurin konteksteissa.

Teoksen lähdeviite: Kari Väyrynen 2019/2023. VIISAUDEN HAASTE Metafilosofinen johdatus filosofiaan. ISBN 978-952-65052-1-3, Finnish Methodology Society, Finland.


Kari Väyrynen, ed. Ari J. Tervashonka 1986/2023. Pedagogiikka ja Dialektiikka tutkimuksia Hegelistä

Digitalisoitu kirja alkuperäisessä muodossaan. Tutkimuskokoelma Hegelin filosofiasta ja sen pedagogisista ja dialektisista perspektiiveistä. Kirja sisältää kolme pääaihetta Hegelin pedagogiikka ja sen filosofiset edellytykset, ristiriidan käsitteestä Hegelin refleksiologiikassa ja Hegelin filosofian sivistys ja refleksio aiheita.

Teoksen lähdeviite: Kari Väyrynen, ed. Ari J. Tervashonka 1986/2023. Pedagogiikka ja Dialektiikka tutkimuksia Hegelistä. ISBN 978-952-65052-3-7, Finnish Methodology Society, Finland.


Jouko Jokisalo & Kari väyrynen (ed.), ed. Ari J. Tervashonka 1993/2023. Ympäristökysymysten yhteiskunnallisia ja eettisiä näkökulmia

Jouko Jokisalon ja Kari Väyrysen toimittama digitalisoitu kirja alkuperäisessä muodossaan. Artikkelikokoelma keskittyy hyvin laajasti ympäristökysymysten näkökulmiin. Kirjoittajia: Timo Järvikoski, Kari Sallamaa, Jouko Jokisalo, Kari Väyrynen, and Vesa Oittinen.

Teoksen lähdeviite: Jouko Jokisalo & Kari väyrynen (ed.), ed. Ari J. Tervashonka 1993/2023. Ympäristökysymysten yhteiskunnallisia ja eettisiä näkökulmia. ISBN 978-952-65052-4-4, Finnish Methodology Society, Finland.


Kari Väyrynen 2006/2023. Ympäristöfilosofian historia Maaäitimyytistä Marxiin.

Ympäristöfilosofian historiaa käsitellään teoksessa temaattisesti laajoja kokonaisuuksia joiden lisäksi keskitytään kronologisesti merkittäviin ympäristöfilosofian aiheisiin. Teoksessa hahmottuu aiheen monitieteisyys ja eri perspektiivit eri aikoina. Kirja sisältää otteita aate, ympäristön mytologian tutkimuksesta, ja länsimaisen ympäristöfilosofian historian lisäksi myös itämaisia historiallisia kehityksiä. Myös taiteen, kultuurin ja eri aikakausien vaikutuksia on käsitelty ympäristöfilosofian historian kannalta tässä laajassa yli 400 sivun teoksessa.

Teoksen lähdeviite: Kari Väyrynen 2006/2023. Ympäristöfilosofian historia Maaäitimyytistä Marxiin. ISBN 978-952-65052-2-0, Finnish Methodology Society, Finland.


Ari J. Tervashonka 2023. The third Maxwellian Unification
A systematic analysis of the impact of the Maxwellian ether hypothesis on the development of theoretical physics 1855–1920. Väitöskirja.

The scientific contributions of James Clerk Maxwell (1831–1879) are vastly documented and researched. His electromagnetic equations and two unifications between electricity and magnetism, and electromagnetism and optics are well known in the history of physics. However, how Maxwell imagined phenomena and formulated mathematical equations to govern physical phenomena was underpinned by natural philosophical thought and effectively the central idea of ether. Ether was believed to be a medium for physical actions covering not only electromagnetism and optics but also thermal phenomena and, in some cases, gravitation. Based on the perspective of history of science, this dissertation suggests a third unification to highlight Maxwellian ether's seminal effect. Despite ether eventually being considered a dead end in physics, it had an overall effect on the history of physics by standardising the ether fundaments.

This theory history dissertation covers Maxwellian ether's theoretical development over 65 years. We start with earlier attempts by Maxwell in 1855 to theorise how Michael Faraday's (1791–1867) findings could be formalised in mathematical physics. After decades of development, the rise of ether scepticism and global recognition of the theory of relativity, we will end the inquiry with the suggestion of Albert Einstein and conceptualize ether as a name carrier for the properties of empty space, thusly covering the development between 1855–1920.

The dissertation was conducted with systematic analysis and hermeneutic theory of systematic analysis. The logic of the historical discovery has been kin to grounded studies to provide a historically sound source for research on the theme in the history of physics, intellectual history, and philosophy of science.

Teoksen lähdeviite: Ari J. Tervashonka 2023. The third Maxwellian Unification A systematic analysis of the impact of the Maxwellian ether hypothesis on the development of theoretical physics 1855–1920. ISBN 978-952-65052-6-8, Eastern Finland University dissertations, Finnish Methodology Society, Metodologia Series, Finland.