Metodologia sarja

Sarjassamme julkaistaan ja uudelleen julkaistaan tuoreita ja klassikkomateriaaleja tieteenfilosofian, metodologian sekä metodien keskittyen. Julkaisemme myös yleistieteellisiä ja didaktiikan kirjoja voi ehdottaa sarjaan. Pyrimme säilyttämään ja digitoimaan myös vanhempia tieteellisiä materiaaleja kierrossa. Pääasiallinen syy tälle on, että klassiset materiaalit ovat erittäin tärkeitä tieteenfilosofialle ja metodologialle. Julkaisemme kirjojen, kirjasarjojen ja metodioppaiden lisäksi väitöskirjoja (esitarkastuksen läpäisseenä) sekä artikkelikirjoja. Uudet kirjat arvioidaan Metodologian lehden toimituksen toimesta. Pois lukien vakiintuneet ja vanhemmat materiaalit sekä muualla tieteellisen arvion läpäisseet kirjat eivät tarvitse erillistä julkaisua edeltävää arviota. Ota yhteyttä sarjan toimitukseen julkaisutietoja varten: journalofmethodology@gmail.comLisa Gohlke 2024. BEYOND LGBTQ RIGHTS VS. THE TRADITIONAL FAMILY: Diverse Sexual Norms in Geopolitical, Populist, and Everyday Spatial Imaginaries in the Republic of Moldova. Väitöskirja.

Euroopan Unioni, Venäjä, Hollantilainen poliitikko Geert Wilders, Unkarin Fidesz tai Kristilliset oikeisto organisaatiot – viime vuosikymmenen aikana laajempi määrä poliittisia, uskonnollisia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia maailmanlaajuisesti ovat keskittäneet heidän spatiaalisen imaginaarinsa "heidän" poliittisen yhteisön ja "toisten" seksuaaliset normit oikeuttaakseen heidän omia päämääriään, intressejään ja toimiaan. Kansainvälisessä poliittisessa järjestelmässä Venäjä on määritellyt "traditionaalisen perheen" arvon olevan uhattuna moraalisesti kyseenalaisen "Gayropan" ja sen edistämien seksuaalisten normien kattamat LGBTQ oikeudet. Nämä oikeudet ovat osa Neuvostoliiton jälkeistä spatiaalista maailmaa ja niitä käytetään argumentteina. Esimerkiksi puolalainen poliitikko Jaroslaw Kaczyński tai Moldovan tasavallan sosialistipuolue ovat kuvanneet perheen, heidän maansa, sekä maan tapojen olevan uhattuna seksuaalisten vähemmistöjen ja LGBTQ oikeuksien takia. Osa poliittisista vaikuttajista vanhan Neuvostoliiton jälkeisissä maissa yhdistävät populistisen retoriikan kansainvälisiin seksuaalinormeihin. Näin tehdessään he vaikuttavat laajasti seksuaalinormien muotoutumiseen jokapäiväisissä tilallisissa imaginaareissa. Käyttämällä esimerkkinä Neuvostoajan jälkeistä Moldovan tasavaltaa, tässä tutkimuksessa analysoidaan miten Euroopan seksuaalinormit ja LGBTQ oikeudet ja Venäjän traditionaaliset seksuaalinormit vaikuttavat jokapäiväisiin seksuaalisiin normeihin Moldovan populististen puolueiden taholta.

Tutkimuksen tulokset antavat kuvan spatiaalisten imaginaarien diversiteetistä ja Moldovan seksuaalisten normien ja näiden normien menneisyyden ja nykyisen globaalin, alueellisten ja kansallisen sosiaalipolitiikan kehityksessä. Moldovan tasavallassa kerätyt empatia pohjaiset tarinat paljastavat, että hegemoniset ja valtavirrasta poikkeavat jokapäiväiset seksuaalinormit vaikuttuvat yhä Neuvostoliitto aikojen tabusta "ei-heteroseksuaaleista". Myös nämä ovat johdettuja sekä sosiaalikonservatiivisista ja liberaalidemokraattisista arvoista. Kuitenkin näihin arvoihin eivät juurikaan vaikuttaneet seksuaaliset normit, joita Moldovan populisti puolueet käyttivät heidän neljässä puoluekampanjassansa 2018–2020. Pikemminkin seitsemän puolueen puolueohjelmien ja lausuntojen analyysi osoittaa, että heidän käsityksiänsä seksuaalisista normeista ohjaavat dominantit normit, arvot ja populaariset narratiivit moldovalaisessa yhteiskunnassa äänestäjien tuen mobilisoinnin takia. Virallisen EU ja Venäjän ulkopolitiikan dokumenttien, päätöslauselmien, ohjelmien ja puheiden analyysi joulukuuhun 2020 asti osoittaa edelleen, että seksuaalinormeista on muodostunut keskeinen kiistakapula entisten Neuvostoliitto tilan ja kansainvälisen politiikan välillä. Moldovan populaari puolueet "lainaavat" heidän julistuksensa tässä muodossa vastustamansa seksuaalinormit ja normit, arvot ja ideologiat, joista he ammentavat kytkentöjä heidän spatiaalisiin imaginaareihinsa.

Tutkimalla seksuaalinormien erilaista korostamista kriittisen rajatutkimuksen perspektiivistä, tutkimus alleviivaa seksuaalisten normien moninaisuutta rajanvetoa rajojen spatiaalisissa imaginaareissa. Se osoittaa miten seksuaalinormeja voidaan käyttää rajana "meidän" ja "heidän" välillä jokapäiväisessä elämässä ja miten ne tulevat linkittyneeksi poliittisten rajanvetojen ja sosiokulttuurillisten rajojen rakentumisen suhteen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Selvittämällä seksuaalinormien diversiteettiä Moldovan Tasavallassa tämä tutkimus täydentää tuntuvasti Moldovan seksuaalinormien tutkimusta. Tutkimuksen kontribuutio laajentaa myös ymmärrystä seksuaalinormien konseptien käytöllä populististen vaikuttajien ja tämän populismi ilmiön ymmärtämisessä entisen Neuvostoliiton tilassa. Viimeiseksi tutkimalla EU:n ja Venäjän vastakkaisia näkemyksiä seksuaalinormeista tutkimus jäljittää miten spatiaalisia imaginaareja molemmilta osapuolilta on käytetty ennen Venäjän armeijan tekemää 2022 hyökkäystä Ukrainaan. Tutkimus myös osoittaa kuinka näiden osapuolien spatiaaliset imaginaarit kehittyivät globaalisti uuden sosiaalisen konservatiivisuuden ja sen liberalismin vastustuksen kautta.

Teoksen lähdeviite: Lisa Gohlke 2024. BEYOND LGBTQ RIGHTS VS. THE TRADITIONAL FAMILY: Diverse Sexual Norms in Geopolitical, Populist, and Everyday Spatial Imaginaries in the Republic of Moldova. ISBN 978-952-65431-1-6 (PDF), Eastern Finland University dissertations, Finnish Methodology Society, Metodologia Series, Finland.


Ari J. Tervashonka & Jani Varpa 2024. Constructive scientific peer-review

Teoksessa formuloidaan periaatteita ja käytänteitä, jotka edistävät vertaisarvioinnin kehittämistä rakentavaan ja tiedettä kehittävään suuntaan. Aiheen ytimessä on kyse rajanvedosta, mikä on rakentavaa tieteellistä vertaisarviointia ja mikä sitä ei ole. Teoksessa esitetään näitä rajaavia tekijöitä kirjoittajan editorien ja vertaisarvioijien perspek-tiiveistä. Lukija saa yleistieteellisen kuvan vertaisarvioinnista ja sen periaatteista sen tarkoitusperistä aina käytännön monialaisiin esimerkkeihin. Kirja käsittelee myös epäonnistuneita vertaisarviointi-lausuntoja selityksineen ja tarjoaa kattavan paketin erilaisia vertaisarvioinnin standardeja työtä säästämättömille tieteen julkaisijoille sekä kirjoittajille.

Teoksen lähdeviite: Ari J. Tervashonka & Jani Varpa 2024. Constructive scientific peer-review. ISBN: 978-952-65052-9-9, Finnish Methodology Society, Finland.


Ari Helo 2023. INTERSEKTIONAALISTA VAI "VALKOISTA" YLIVALTAA? Syrjäytymiskeskustelun vääristymät Suomessa ja Yhdysvalloissa

Teos selvittää muodikkaan intersektionaalisuuden ja sille keskeisen valkoisuusparadigman tieteellistä merkitystä. Aihetta tarkastellaan sisältöanalyysin keinoin niin suomalaisen kuin yhdysvaltalaisen valtatutkimuksen, sosiologian, kulttuurintutkimuksen, historian-tutkimuksen, koulutuspolitiikan ja yhteiskuntakeskustelun kautta.

Teoksessa osoitetaan paitsi valkoisuusparadigma myös inter-sektionaalinen ajattelu kauttaaltaan ongelmalliseksi tavaksi tutkia syrjäytyneisyyttä, länsimaisia valtarakenteita, vähemmistö- ja enemmistöidentiteettejä sekä ihmistieteitä ja yhteiskuntatieteitä yleisesti.

Syyksi osoittautuu, että intersektionaalinen ajattelu rikkoo lähes kaikkia perinteisen tieteellisen tutkimusajattelun metodologisia rajoitteita. Huolimatta suuresta suosiostaan se ei edusta pätevää argumentaation tapaa, saati tieteellistä ajattelua.

Teoksen lähdeviite: Ari Helo 2023. INTERSEKTIONAALISTA VAI "VALKOISTA" YLIVALTAA? Syrjäytymiskeskustelun vääristymät Suomessa ja Yhdysvalloissa. ISBN 978-952-65052-8-2, Finnish Methodology Society, Finland.


Jari Jolkkonen 2007/2022. Systemaattinen analyysi tutkimusmetodina - Metodiopas

Teos käsittelee systemaattisen analyysin metodin perusteita. Vaikka teos on kirjoittettu teologian käsite, argumentti ja edellytysten analyysiä silmällä pitäen, opasta on käytetty monella eri tieteenalalla systemaattisen analyysin perusteita avaavana materiaalina opinnäytetöistä tutkimukseen.


Teoksen lähdeviite: Jari Jolkkonen 2007/2022. Systemaattinen analyysi tutkimusmetodina - Metodiopas. ISBN 978-952-65052-0-6, Finnish Methodology Society, Finland.


Kari Väyrynen 2019/2023. VIISAUDEN HAASTE Metafilosofinen johdatus filosofiaan

Kirja käsittelee metafilosofian aihetta sen keinoin ja määrittelee eri filosofisen tarkastelun kohteita, filosofian tekemisen ongelmia hyvin laajalla aiheistoilla jotka muodostavat yhdessä holistisen kokonaisuuden filosofian haasteellisuudesta. Teoksessa ei tyydytä yksinomaan metafilosofiasta kertomiseen vaan Väyrynen on sisällyttänyt mukaan kappaleita didaktiikasta, ja erilaisista filosofian lähestymistavoista arki ajattelusta tieteelliseen ajatteluun. Temaattisesti laaja kirja tarjoaa hyvät edellytykset metafilosofian perusteisiin, sekä filosofian ongelmiin ympäristön, yhteiskunnan, uskonnon ja kulttuurin konteksteissa.

Teoksen lähdeviite: Kari Väyrynen 2019/2023. VIISAUDEN HAASTE Metafilosofinen johdatus filosofiaan. ISBN 978-952-65052-1-3, Finnish Methodology Society, Finland.


Kari Väyrynen, ed. Ari J. Tervashonka 1986/2023. Pedagogiikka ja Dialektiikka tutkimuksia Hegelistä

Digitalisoitu kirja alkuperäisessä muodossaan. Tutkimuskokoelma Hegelin filosofiasta ja sen pedagogisista ja dialektisista perspektiiveistä. Kirja sisältää kolme pääaihetta Hegelin pedagogiikka ja sen filosofiset edellytykset, ristiriidan käsitteestä Hegelin refleksiologiikassa ja Hegelin filosofian sivistys ja refleksio aiheita.

Teoksen lähdeviite: Kari Väyrynen, ed. Ari J. Tervashonka 1986/2023. Pedagogiikka ja Dialektiikka tutkimuksia Hegelistä. ISBN 978-952-65052-3-7, Finnish Methodology Society, Finland.


Jouko Jokisalo & Kari väyrynen (ed.), ed. Ari J. Tervashonka 1993/2023. Ympäristökysymysten yhteiskunnallisia ja eettisiä näkökulmia

Jouko Jokisalon ja Kari Väyrysen toimittama digitalisoitu kirja alkuperäisessä muodossaan. Artikkelikokoelma keskittyy hyvin laajasti ympäristökysymysten näkökulmiin. Kirjoittajia: Timo Järvikoski, Kari Sallamaa, Jouko Jokisalo, Kari Väyrynen, and Vesa Oittinen.

Teoksen lähdeviite: Jouko Jokisalo & Kari väyrynen (ed.), ed. Ari J. Tervashonka 1993/2023. Ympäristökysymysten yhteiskunnallisia ja eettisiä näkökulmia. ISBN 978-952-65052-4-4, Finnish Methodology Society, Finland.


Kari Väyrynen 2006/2023. Ympäristöfilosofian historia Maaäitimyytistä Marxiin.

Ympäristöfilosofian historiaa käsitellään teoksessa temaattisesti laajoja kokonaisuuksia joiden lisäksi keskitytään kronologisesti merkittäviin ympäristöfilosofian aiheisiin. Teoksessa hahmottuu aiheen monitieteisyys ja eri perspektiivit eri aikoina. Kirja sisältää otteita aate, ympäristön mytologian tutkimuksesta, ja länsimaisen ympäristöfilosofian historian lisäksi myös itämaisia historiallisia kehityksiä. Myös taiteen, kultuurin ja eri aikakausien vaikutuksia on käsitelty ympäristöfilosofian historian kannalta tässä laajassa yli 400 sivun teoksessa.

Teoksen lähdeviite: Kari Väyrynen 2006/2023. Ympäristöfilosofian historia Maaäitimyytistä Marxiin. ISBN 978-952-65052-2-0, Finnish Methodology Society, Finland.


Ari J. Tervashonka 2023. The third Maxwellian Unification
A systematic analysis of the impact of the Maxwellian ether hypothesis on the development of theoretical physics 1855–1920. Väitöskirja.

The scientific contributions of James Clerk Maxwell (1831–1879) are vastly documented and researched. His electromagnetic equations and two unifications between electricity and magnetism, and electromagnetism and optics are well known in the history of physics. However, how Maxwell imagined phenomena and formulated mathematical equations to govern physical phenomena was underpinned by natural philosophical thought and effectively the central idea of ether. Ether was believed to be a medium for physical actions covering not only electromagnetism and optics but also thermal phenomena and, in some cases, gravitation. Based on the perspective of history of science, this dissertation suggests a third unification to highlight Maxwellian ether's seminal effect. Despite ether eventually being considered a dead end in physics, it had an overall effect on the history of physics by standardising the ether fundaments.

This theory history dissertation covers Maxwellian ether's theoretical development over 65 years. We start with earlier attempts by Maxwell in 1855 to theorise how Michael Faraday's (1791–1867) findings could be formalised in mathematical physics. After decades of development, the rise of ether scepticism and global recognition of the theory of relativity, we will end the inquiry with the suggestion of Albert Einstein and conceptualize ether as a name carrier for the properties of empty space, thusly covering the development between 1855–1920.

The dissertation was conducted with systematic analysis and hermeneutic theory of systematic analysis. The logic of the historical discovery has been kin to grounded studies to provide a historically sound source for research on the theme in the history of physics, intellectual history, and philosophy of science.

Teoksen lähdeviite: Ari J. Tervashonka 2023. The third Maxwellian Unification A systematic analysis of the impact of the Maxwellian ether hypothesis on the development of theoretical physics 1855–1920. ISBN 978-952-65052-6-8, Eastern Finland University dissertations, Finnish Methodology Society, Metodologia Series, Finland.